สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

เกี่ยวกับหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

บทบาทหน้าที่ พันธกิจ และวิสัยทัศน์

บทบาทหน้าที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีหน้าที่ที่ได้รับจากกรมพัฒนาที่ดินโดยภาพรวม คือ การสำรวจจำแนก วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาที่ดิน เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนรวมทั้งการขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ ประชาชน และ เกษตรกร ซึ่งจะเห็นว่าสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีศักยภาพในการสำรวจและจำแนกดินรวมทั้งการ วิเคราะห์วิจัย ในการพัฒนาดิน เพื่อการเกษตรให้ยั่งยืนในการที่จะขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ ประชาชนและเกษตรกร

พันธกิจ
1. ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในไร่นา

2. ศึกษาและทดสอบผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่

3. ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน

4. ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย พืช และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร

7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาที่ดิน ยินดีให้บริการ เน้นมาตรฐานเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ค่านิยมองค์กร

TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)
ที่มา TEAM
  • T-Teamwork : สร้างทีม
  • E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
  • A-Agile : คล่องแคล่ว
  • M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน