สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

   
ชื่อ :
นายธนัฐ ม่วงกล่ำ
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5427
   
   
ชื่อ :
น.ส.ปิยะพร พันธุ์น้อย
ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5427
   
   
ชื่อ :
นายอุกกฤษฏ์ กล่ำเพ็ชร์
ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5427
   
   
ชื่อ :
นายไพบูลย์ ชาญชัยสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5427
   
   
ชื่อ :
นายสมชาย คตดี
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง ช.1
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5427
   
   
ชื่อ :
นายอาณัฐ เจตนเสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5427
   
   
ชื่อ :
นายธงธรรม ศิริธร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5427
   
   
ชื่อ :
นายสุนทร ชาธิพา
ตำแหน่ง : วิศวกร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5427
   
   
ชื่อ :
น.ส.ศิริวรรณ แดงภักดี
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052-3
   
   
ชื่อ :
น.ส.ขวัญหทัย ปั้นศรี
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052-3
   
   
ชื่อ :
น.ส.ศิรินันท์ สุดสังข์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052-3
   
   
ชื่อ :
นายอภิชาติ โหมดตาด
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052-3
   
   
ชื่อ :
น.ส.เพชรดา ปิ่นวิเศษ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052-3
   
   
ชื่อ :
นายสายันต์ เลิศสันเทียะ
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
โทร : (02)577-5052-3
   
   
ชื่อ :
นางบัวเรียน ถนอมวำ
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
โทร : (02)577-5052-3
   

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน