สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

   
ชื่อ :
นายธนัฐ ม่วงกล่ำ
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายอุกกฤษฏ์ กล่ำเพ็ชร์
ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายไพบูลย์ ชาญชัยสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายสมชาย คตดี
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง ช.1
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายอาณัฐ เจตนเสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายธงธรรม ศิริธร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.รัฐชิตา พิมพ์บึง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
น.ส.ปวริศา จันทร์อุดม
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
น.ส.หัทยา คงสุข
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
น.ส.ศิรินันท์ สุดสังข์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
นายอภิชาติ โหมดตาด
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
นายสายันต์ เลิศสันเทียะ
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
นางบัวเรียน ถนอมวำ
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
โทร : (02)577-5052
   

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1