สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

   
ชื่อ :
นายธนัฐ ม่วงกล่ำ
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายสำราญ อิ่มสมบูรณ์
ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจชำนาญงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายอาณัฐ เจตนเสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายธงธรรม ศิริธร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายรติธัช วงษ์สวนน้อย
ตำแหน่ง : วิศวกร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.รัฐชิตา พิมพ์บึง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
น.ส.ปวริศา จันทร์อุดม
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
น.ส.หัทยา คงสุข
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
น.ส.ศิรินันท์ สุดสังข์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
นายอภิชาติ โหมดตาด
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
น.ส.กุลปรียา สีวันนา
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
น.ส.เจนรวี กลิ่นมาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
นายศุภวิชญ จิตรสมุทร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
นางบัวเรียน ถนอมวำ
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
นายวิรเดช แจ่มศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทร : (02)577-5052
   

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน