สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

   
ชื่อ :
นายสมจิตร์ ภาคสุชล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.ยุวดี ทิพณีย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.วรรณฤดี หวั่นเซ่ง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.นงลักษณ์ ศรสินชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นางโสลัชชา สว่างศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายหฏพงศ์ ถาวรวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส.4
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายวันชัย คตดี
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายนัฐชัย ผ่านเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นางสาวชลลดา ปรีเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายไพบูลย์ ปิติเขต
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.สุดา สารักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นางสุณิสา อ่ำจีระ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นางสายทอง บัวเงิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.ธัญญา ศรีอินทรสุทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.นริดา มุ่งเคียงกลาง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.เพ็ญศิริ สุขสุวรรณ์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายสุดใจ แสนเมือง
ตำแหน่ง : พนักงานดูแลสวน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายจำลอง ดิศโพธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานดูแลสวน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายรุ่งสุริยัณ สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายภานุกร เก้ารัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นางนาฏธิดา ชูวงษ์วาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายอนันท์ โชติช่วง
ตำแหน่ง : พนักงานดูแลสวน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.สิทธิณี กลัดนวม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายพิศาล พูลเกษม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
นางจรัสศรี สุมะนังกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
น.ส.ฉลวย ดวงดาว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
นางสาวกนกพร ทองรอด
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
น.ส.วนิศรา ม่วงศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
นายสมชาย คตดี
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง ช.2
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
นายจำรัส บุญเพ็ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
นายศรีพันธ์ ทัพไชย
ตำแหน่ง : พนักงานดูแลสวน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
น.ส.มนทวรรณ คชศิล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
น.ส.ฐนชนก คำขจร
ตำแหน่ง : นักสำรวจดินชำนาญการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
น.ส.ฤทัย พริกมาก
ตำแหน่ง : นักสำรวจดินชำนาญการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
น.ส.ปรารถนา ปลอดดี
ตำแหน่ง : นักสำรวจดินชำนาญการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
นายทรงชล กระแสสินธุ์
ตำแหน่ง : เศรษฐกรชำนาญการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
น.ส.นฤมล แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
นายสามารถ ถนอมวำ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2/หัวหน้า
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
น.ส.เพ็ญศรี ธรรมศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
น.ส.รัชชฎาพัชร์ สงทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
น.ส.น้ำทิพย์ ยั่งยืน
ตำแหน่ง : นักสำรวจดิน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
น.ส.ไพลิน อนันทสุข
ตำแหน่ง : เศรษฐกร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน