สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

   
ชื่อ :
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3375
   
ชื่อ :
นายไลซันต์ ตั้งภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (037)391-298
   
   
ชื่อ :
นางรุจิราภรณ์ ปันปวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (036)689-850
   
   
ชื่อ :
นายศักดา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (036)733-126
   
   
ชื่อ :
นายวิโรจน์ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (034)355-189
   
   
ชื่อ :
-ว่าง-
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (035)454-081
   
   
ชื่อ :
นายวิญญู เสมียนรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (056)466-978
   
   
ชื่อ :
นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (035)862-056
   
   
ชื่อ :
นายพินิจ งาเนียม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)595-0626
   
   
ชื่อ :
นายชัยชนะ บัวชุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (036)699-367
   
   
ชื่อ :
นายรุ่งศักดิ์ เเสงศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)174-4002
   
   
ชื่อ :
นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (035)345-882
   
   
ชื่อ :
นายประชา ตามสมัคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)453-2216
   

แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน