สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

   
ชื่อ :
นางนงนุช ศรีพุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
ชื่อ :
นางมัทธนา ชัยมหาวัน
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371

 

   
ชื่อ :
นางอารีรัตน์ สีคล้าย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
-ว่าง-
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5052
   
   
ชื่อ :
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3375
   
ชื่อ :
นายคเชนทร์ สูฝน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (037)391-298
   
   
ชื่อ :
นายมหิทร ภูติโส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (036)689-850
   
   
ชื่อ :
นางปวีณา ยงยืน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (036)733-126
   
   
ชื่อ :
น.ส.นรินทร์พร นาเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (034)355-189
   
   
ชื่อ :
นายธิเบต คงนาวัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (035)454-081
   
   
ชื่อ :
นางสาวรัตติยา โตจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (056)466-978
   
   
ชื่อ :
นายวัฒนา พัฒนถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (035)862-056
   
   
ชื่อ :
นายพินิจ งาเนียม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)595-0626
   
   
ชื่อ :
นายประทีป ชามะรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (036)699-367
   
   
ชื่อ :
นายจำนงค์ พร้อมมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)174-4002
   
   
ชื่อ :
น.ส.กชกร กานตารัมภ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (035)345-882
   
   
ชื่อ :
น.ส.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)453-2216
   

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน