สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประวัติสำนักงาน

 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 ได้ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้น โดยรวมงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย
 

 

 
 • 29 กันยายน 2515 คณะ ปฏิวัติ โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าได้ยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และได้แบ่งส่วนราชการใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 276 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 89 ตอนที่ 145 ให้กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 6 ตุลาคม 2526 ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 100 ตอนที่ 160 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2526 ให้พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 มีผลบังคับใช้ซึ่งได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ ของกรมพัฒนาที่ดินในมาตรา 10 และ มาตรา 14
 • 5 เมษายน 2527 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกเป็นเขต และในวันที่ 10 เมษายน 2527 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 ให้มี 9 กอง 13 สำนักงาน
ดังนั้น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2527 ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ ของกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 13 จังหวัดดังนี้


 • ปทุมธานี
 • นครนายก
 • ลพบุรี
 • สระบุรี
 • นครปฐม
 • สุพรรณบุรี
 • ชัยนาท
 • อ่างทอง
 • นนทบุรี
 • สิงห์บุรี
 • สมุทรปราการ
 • พระนครศรีอยุธยา
 • กรุงเทพมหานคร
mapr01
 
รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 18,313,445 ไร่
ซึ่งแต่ เดิมนั้นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มี 8 สถานี และ 6 ฝ่าย ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีสถานีพัฒนาที่ดิน 13 สถานี 4 กลุ่ม และ 1 ฝ่าย
 

 

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน