สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ทำเนียบผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นางนงนุช ศรีพุ่ม

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
รายนามผู้บริหารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ชื่อ-นามสกุล ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
1.นายเขียน อภิชนธิวงศ์ สิงหาคม 2529 – กันยายน 2529
2.นายวิจิต อิ่มใจ กันยายน 2529 – กันยายน 2532
3.นายเขียน อภิชนธิวงศ์ ตุลาคม 2532 – กันยายน 2543
4.นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต ตุลาคม 2543 – ตุลาคม 2549
5.นายชวิน เจิมสุวรรณ ตุลาคม 2549 – กันยายน 2551
6.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ตุลาคม 2551 – มกราคม 2558
7.นายศรจิตร ศรีณรงค์ พฤษภาคม 2558 – พฤศจิกายน 2560
8.นายประเสริฐ เทพนรประไพ พฤศจิกายน 2560 – ตุลาคม 2563
9.นายนครินทร์ ชมภู ธันวาคม 2563 – เมษายน 2564
10.นางนงนุช ศรีพุ่ม มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน