สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

- กรมพัฒนาที่ดิน
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กองคลัง
- สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
- สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
- สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
- สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
- ลิ้งหน่วยงานต่างๆ (กรมพัฒนาที่ดิน)
- สำนักงานเลขานุการกรม
- สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
- ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
- สำนักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
- สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองแผนงาน
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
- สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1