สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

คำถามที่พบบ่อย FAQ

 

คำถาม : ประโยชน์ของการไถกลบตอซังมีอะไรบ้าง ?

คำตอบ :

- ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดินที่มีความโปรงร่วนซุยอุ่มน้ำได้ดีและความหนาแน่นของดินลดลง

- เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดินอินทรีย์วัตถุถูกซับธาตุอาหารในดิน และปลดปล่อยออกมาอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและสดความเป็นพิษของเหล็กและแมกานีสในดิน  

คำถาม : พืชสามารถทนค่า PH ได้เท่าไร ?

คำตอบ : การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพกรดด่างในดินกับการเจริญเติบโตของพืชนั้นเป็นที่ทราบกันแล้วว่าสภาพกรดด่างของดินหรือของสารละลายธาตุนั้น มิได้มีอิทธิพลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช นักวิจัยได้ทดลองปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารที่มีระดับ pH ต่างๆ กัน ตั้งแต่ 1 - 12 ปรากฎว่าพืชเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันตั้งแต่ pH 3 - 10 ดังนั้นจึงสรุปว่าอิทธิพลของดินที่เป็นกรดมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้นมิใช่มาจากความเข้มข้นของ H+ ในสารละลายดินโดยตรง แต่สมบัติของดินทางเคมีและชีวภาพจะถูกเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชมากกว่า

คำถาม :
สอบถามเรื่องแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละจังหวัด

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามได้จากกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินในจังหวัดต่าง ๆ ได้ หรือท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th

คำถาม : เชื้อจุลินทรีย์ใน พด. 3 เมื่อหว่านลงแปลงดิน ควรใช้อยู่ในความลึกเท่าใดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำตอบ : การหว่านเชื้อ พด.3 ลงในดินระดับความลึกจากผิวดินระหว่าง 0 - 15 เซนติเมตรจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อ สาเหตุโรคพืชได้ เนื่องจากระบบรากพืชที่ทำหน้าที่ดูดซับธาตุอาหารอยู่ในช่วง่ระดับความลึกดังกล่าว

คำถาม : วิธีปรับปรุงดินเหนียวเพื่อจะปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกไม้ผลได้อย่างไร

คำตอบ : ในการปรับปรุงดินนาที่เป็นดินเหนียวเพื่อเปลี่ยนมาปลูกไม้ผล ซึ่งโดยลักษณะทั่วไปของดินเหนียวเป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 - 5.0 มีปัญหาเรื่องดินค่อนข้างเป็นกรดจัดในการปรับปรุงดินเพื่อปลูกไม้ผล ในขั้นต้นควรใส่ปูนมาร์ล เพื่อช่วยลดความเป็นกรดของดิน และควรปลูกพืชปุ๋ยสดหรือใส่ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความร่วนซุยแก่ดิน จากนั้นทำการยกร่องเพื่อใช้เตรียมพื้นที่ทำการเพาะปลูกต่อไป

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน