สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1เเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และหน่วยงานในสังกัด โดยรองอธิบดี ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร โดยมี
  • นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  • นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  • นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
  • นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
  • น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
  • นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
  • นางอารีรัตน์ สีคล้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  • น.ส.ฐนชนก คำขจร นักสำรวจดินชำนาญการ รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
  • ผอ.สพด.ในสังกัด สพข.1
  • บุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
Facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
Website : https://r01.ldd.go.th/th2/
โทรศัพท์ : 02-577-3371
ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน