สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน นางอารีรัตน์ สีคล้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป น.ส.ฐนชนก คำขจร นักสำรวจดินชำนาญการ รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และ ผอ.สพด.ในสังกัด สพข.1 และบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งมีวาระสำคัญในเรื่อง การติดตามแผน-ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2567 การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และเเนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จากนั้น ร่วมพิจารณากลั่นกรองเค้าโครงเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนะแนวคิด การดำเนินโครงการวิจัยใหม่ โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปี 2567 คณะ 1 ผ่านระบบ Zoom conference Meetings ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
Website : https://r01.ldd.go.th/th2/
โทรศัพท์ : 02-577-3371
ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน