สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1การประชุมแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2567
  • นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  • นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
  • น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
  • นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
  • นางอารีรัตน์ สีคล้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  • น.ส.ฐนชนก คำขจร นักสำรวจดินชำนาญการ รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
  • และ ผอ.สพด.ในสังกัด สพข.1 และบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
เข้าร่วมประชุมแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ตำบลต้นแบบของกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำแผนโดยใช้เครื่องมือ "เข็มทิศสร้างสุข" และ Smart A4 ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ระดับตำบลแบบองค์รวม โดยมี ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ เป็นวิทยากร และนายอนุวัตร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้แนวทางเรื่อง การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
Website : https://r01.ldd.go.th/th2/
โทรศัพท์ : 02-577-3371
ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน