สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1    วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
  • นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ
  • นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  • น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.1 และเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดิน น้ำ ไฟ สะอาด ณ หมู่ 5 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายพรต ปัญญจวรธรรม ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดิน น้ำ ไฟ สะอาดลพบุรีดำเนินการปลูกมันสำปะหลังแบบปราณีต มีการคัดเลือกต้นพันธุ์ การตัดแต่งลำต้น เทคนิคการให้ปุ๋ย และคัดเลือกจุลินทรีย์สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ และนำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง มากกว่า 50 ตัน/ไร่
ในการนี้ รองอธิบดีฯ ร่วมเป็นวิทยากรสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ การคัดเลือกเชื้อและวัตถุดิบ ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดินได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน