สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และ ผอ.สพด.ในสังกัด สพข.1 และบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (คณะ 1) ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองเค้าโครงเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด การดำเนินโครงการวิจับใหม่ โครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2567 และโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 ที่สิ้นสุดโครงการ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน