สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน,นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี,น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน,นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ (คณะ๑) ครั้งที่ 7/2566 เรื่องการประชุมพิจารณากลั่นกรองเค้าโครงเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด และร่างแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลประจำปี 2566 ผ่านระบบ (Application Zoom Meeting) ซึ่งเรื่องพิจารณากลั่นกรองเค้าโครงเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิดของ - นายวีรณัฐ ลียากาศ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี เรื่องการสึกษาแนวทางการจัดการดินในการเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS กลุ่มร่วมใจเกษตรอินทรีย์ - นางสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เรื่องต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในชุดดินบางกอก (S1) กรณีศึกษาในพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ - นายวันวิสาข์ จันทิกา นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท เรื่องการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และประยุกต์ใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และพิจารณาร่างแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล พิจารณาคัดเลือกหมอดินต้นแบบข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนน รูปเล่มหมอดินต้นแบบเละการลงคะแนน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน ๑

ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน