สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศการประชุมแผนปฎิบัติการแห่งชาติ (์National Action Programme :NAP) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย พ.ศ.2566-2570 โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยวิทยาการอภิปรายเพื่อรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศ ซึ่งการอภิปราย อาทิผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดความต้องการแนวทางการพัฒนา ด้านดินและการเกษตร/ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรน้ำ/ด้านภาคประชาสังคมชุมชนและท้องถิ่น ด้านป่าไม้และระบบนิเวศ/ด้านแผนงานงบประมาณ และการต้่งประเทศ การวิเคราะห์กลยุทธ์และเเนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายและตัวชีวัดระดับประเทศ ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี

ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน