สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นำเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566 โดย
  • น.ส.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
  • น.ส.ฉลวย ดวงดาว,นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  • น.ส.วนิศรา ม่วงศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
  • นายทนง ไม้เลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
  • น.ส.ปรารถนา ปลอดดี นักสำรวจดินชำนาญการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
และผู้ได้รับคัดเลือกผลงานรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ภาคบรรยาย สาขาจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน/ที่ดินและการประยุกต์ใช้ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินเรื่อง "การติดตามและประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งทางการเกษตรด้วยกูเกิลเอิร์ธเอนจิน (GEE) พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง ประเทศไทย"นางสาวรวมพร มูลจันทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ภาคบรรยาย สาขาสาขาปรับปรุงบำรุงดิน ภาคบรรยายโดยงานวิจัยเรื่องผลของปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อปลูกถั่วเหลืองฝักสด เป็นพืชหลังนาในพื้นที่ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดย นางพิสมัย ยกย่อง น้กวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี สร้างสรรค์ดินดีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน” โดยมีคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน