สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน, ผอ.สพด.ในสังกัดทั้ง 13 จังหวัด และนักวิชาการในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี สร้างสรรค์ดินดีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน” โดยมีคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนนักวิชาการและนักวิจัยได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และพืช ในพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และผลผลิตทางการเกษตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมฯ ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไข และจัดการดินที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน ตามสาขาวิชาการ 7 สาขา ได้แก่ 1) สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ 2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 3) สาขาจัดการดินปัญหา 4) สาขาปรับปรุงบำรุงดิน 5) สาขาจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน/ที่ดิน และการประยุกต์ใช้ 6) สาขาวิทยาศาสตร์และ สิ่งแวดล้อม 7) สาขานโยบาย เศรษฐสังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ และการเสวนาทางวิชาการจากผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและการพัฒนาที่ดิน

ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน