สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ,น.ส.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ,น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน,นางอารีรัตน์ สีคล้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และ ผอ.สพด.ในสังกัด สพข.๑ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านระบบ (Application Zoom Meeting) ซึ่งมีวาระสำคัญในเรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ,ตัวชีวัดมิติพัฒนาองค์กร ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมรอบที่ ๒/๒๕๖๕ ,การส่งบุคลากรเข้าประกวด ดินดีแอมบาสเดอร์ (Din Dee Ambassador) ปี ๒๕๖๕ ,ผลการประกวด TEAM FOR SOILS รางวัลชนะเลิศกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.๑ การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๙ ปี และการนำสินค้าไปจำหน่ายในพิธีเปิดวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๕ รายงานผลการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและการจัดให้เข้าพักอาศัยในที่พักราชการ การประกวดผลงานเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กร ๔.๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา