สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๓๐ น. นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ,น.ส.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ,น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ,นางอารีรัตน์ สีคล้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และ ผอ.สพด.ในสังกัด สพข.๑ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการถ่ายทอดทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) และ(Application Zoom) โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานตามเเนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา