สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ,น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ,น.ส.ฉลวย ดวงดาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.๑

ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการดินในโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ณ โรงงานน้ำตาลสระบุรี จ.สระบุรีแนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา