สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรและเตรียมการจัดงานวันดินโลกปี ๒๕๖๕ ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระที่สำคัญในเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานจากส่วนกลางและภูมิภาค และการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การประชาสัมพันธ์งานของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน และให้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับทราบและเข้าถึงบริการต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการใช้ พด.๑๓ ไมคอร์ไรซ่าสำหรับข้าวโพด ข้อมูลสรุปทางสถิติของ ศทส. อาทิ ข้อมูลการใช้ AI Chatbot น้องดินดี ข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน การเข้าใช้เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลผู้ขอรับบริการห้องสมุด เป็นต้น เพื่อให้การติดตามงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน (Centralization) เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดินได้ทุกบริการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุน ให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง อยากจะลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป


ขอขอบคุณ รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา