สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้นางสาวรัตติยา โตจีน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท นำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดชัยนาท รายงานให้กับที่ประชุมฯ ได้รับทราบ โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ทั้ง ๑๓ จังหวัด และบุคลากร ร่วมเข้าประชุมฯชี้แจงการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน