สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) มันสำปะหลังอินทรีย์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีตามความเหมาะสมกับพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมวกเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมศึกษาดูงานเครือข่าย “เกษตรอินทรีย์วิถีมวกเหล็ก” ณ สวนผักอินทรีย์ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่มีการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์วิถีมวกเหล็ก ตามศาสตร์พระราชา จัดตั้งชมสมุนไพร พืช ผัก รักษ์สุขภาพ เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพ ในการเลือกวัตถุดิบเพื่อบริโภคอาหารและสมุนไพรที่ปลอดภัย


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน