สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ลงพื้นที่เตรีมความพร้อม การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ และเข้ารับฟังการรายงานสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังและสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง เเละลงพื้นที่เยี่ยมชมเกษตรกรในเครือข่าย “เกษตรอินทรีย์วิถีมวกเหล็ก” ณ รุ่งฟ้าออร์แกนิคฟาร์ม ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน