สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๐ น. นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประมงอำเภอเมืองนครปฐม และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ลงพื้นที่ บ้านอ้อมพยศ หมู่ที่ ๗ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนเกษตรกร รวมทั้งหมอดิน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็ม พร้อมทั้งพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ ถึงมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงกุ้ง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่ทำการเกษตร ทั้งนี้สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดิน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางด้านการปรับปรุงบำรุงแก่เกษตรกรในพื้นที่ เช่น วัสดุปูน เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด รวมทั้งส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมัก พด.


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน