สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมการอบรมการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ผ่านระบบ Video Conference ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 13 สถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด การอบรมประกอบด้วยหัวข้อ ได้แก่ เนื้อหาในรายงานแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล การวิเคราะห์ DPSIR ที่ได้จากการทำ PRA การประเมินคุณภาพที่ดิน การจัดทำแผนการใช้ที่ดิน และการขับเคลื่อนแผนการใช้ดิน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดการทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล พร้อมทั้งสั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดิน พิจารณาส่งตำบลที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2564 โดยมอบหมายให้กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินเป็นผู้รวบรวมและประสานงานต่อไป


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน