สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมและมอบแนวทาง การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๑ ซึ้งประสบปัญหาการขาดเเคลนน้ำ โดยมีเเผนการดำเนินสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินวางระบบบริหารจัดการน้ำ การขุดบ่อน้ำเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ในฤดูเเล้ง ,สร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำ ,ขุดยกร่องพื้นที่ทั้งหมดสำหรับปลูกพืชผัก โดยมีนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน /กลุ่ม,ฝ่าย เข้าร่วมประชุม


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน