สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,นายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร, นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ,กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เเละบุคลากรจิตอาสา ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยา และคณะรัฐมนตรี ในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดินของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมร่วมทำปุ๋ยหมักและกลับกองปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และนำปุ๋ยหมักไปใส่ต้นมะขาม จำนวน ๗๖๒ ต้น ภายในบริเวณท้องสนามหลวง ทั้งนี้นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรม ดังนี้ ๑. การจัดนิทรรศการการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๒. สาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา บริเวณพื้นที่เต็นท์นิทรรศการ โดยมีการสาธิต ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ผักตบชวาที่นายกรัฐมานตรี จะราดน้ำหมักชีวภาพบนกองผักตบชวา ส่วนที่ ๒ กองปุ๋ยหมักจากผักตบชวาที่ได้มีการหมักมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง สำหรับส่วนนี้ได้เตรียมคราดให้นายกรัฐมนตรีและคณะ ทำการกลับกองปุ๋ยหมัก ส่วนที่ ๓ กองปุ๋ยหมักที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ และมีกระบวนการทำดินปุ๋ย ร่วมกิจกรรมทำดินปุ๋ยบำรุงต้นไม้ แจกจ่ายดินปุ๋ยให้แต่ละหน่วยงานนำไปบำรุงต้นไม้ในหน่วยงานของตนเอง และบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง

รายงาน : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน