สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) หัวข้อการประชุมมีการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

      ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน