สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิโรจน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้ารับเสด็จพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธี เสด็จพระราชดำเนินหว่านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ในแปลงนาสาธิตที่ ๕ ที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข ๗๙ ณ.แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน