สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) โดยมีการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างแหล่งน้ำ และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี ๒๕๖๒/การจัดงานวันดินโลก ศูนย์เครือข่าย CESRA สมัชชาดินประเทศไทย/การจัดเตรียมงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๖๒/โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล/ความก้าวหน้าโครงการ Zoning by Agri-Map เชิงปริมาณและผลลัพธ์ ปี ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนวทาง ปี ๒๕๖๓ ซึ่งมี นางมัทธนา ชัยมหาวัน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/ฝ่ายฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน