สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 7/2562 โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) โดยมีการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างแหล่งน้ำ และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2562/การจัดงานวันดินโลก ศูนย์เครือข่าย CESRA สมัชชาดินประเทศไทย/การจัดเตรียมงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562/โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล/ความก้าวหน้าโครงการ Zoning by Agri-Map เชิงปริมาณและผลลัพธ์ ปี 2562 และข้อเสนอแนวทาง ปี 2563 ซึ่งมี นางมัทธนา ชัยมหาวัน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/ฝ่ายฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน