สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีวาระสำคัญ ในเรื่อง โครงการประกวดการพูดนำเสนอ (Oral Presentation) โดยใช้เนื้อหาจากบอร์ดกระดานดำ ,ความก้าวหน้าบัตรดินดี (ID Din Dee) , การติดตามเเผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การดำเนินงานเเละปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน, การดำเนินงานวันดินโลกตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน เเละการปฏิบัติงานโครงการในความรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และการ ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ทั้ง ๑๓ จังหวัด เเละบุคลากร เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน