สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เรื่อง เเผน-ผลการดำเนินงานเเละปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน การปฏิบัติงานโครงการในความรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้เเก่บุตรบุคลากร ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ โดยมี นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ทั้ง ๑๓ จังหวัด เเละบุคลากร เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา