สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี เเละเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะพลาสติก ลดภัยสิ่งแวดล้อม การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย หน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข. ๑ เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน ๕ กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน