สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง รักษ์ดินให้สมบูรณ์ เกื้อกูล เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรตินายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด เเละน.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน วิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมครั้งนี้ ให้เเก่หมอดินอาสาประจำอำเภอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านทฤษฎี แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์และนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป ณ เเปลงนางประหยัด ปานเจริญ ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน