สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ,นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี และคณะทำงานวันดินโลก ร่วมตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม นี้ ทั้งในด้านจัดเตรียมสถานที่จัดงาน พิธีเปิดมหกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ พิธีประกาศรางวัล "วันดินโลก World Siol Day Award" การต้อนรับแขก VIP การจัดทีมมัคคุเทศก์ การจัดการเสวนาต่างๆ การจัดนิทรรศการวันดินโลก "น้อมนําศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" นิทรรศการมีชีวิต "ดิน น้ำ ป่า ตน" นิทรรศการจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การจัดแสดงเรือขุด ลำแรกของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ (โดยกรมชลประทาน) การโชว์เครื่องบินเกษตร (โดยกรมฝนหลวง) พร้อมเตรียมการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน