สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๑๓ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการนี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯด้วย

รายงาน : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน