สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน "วันรณรงค์ปลูกปอเทือง ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก >>โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ พี่น้องเกษตรกร ผู้นำชุมชน เกษตรกร หมอดินอาสา และประชาชน มาร่วมงานประมาณ 80 คน >>นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ณ สวนสุขภาพ โครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน