สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องใน "วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ณ แปลงสาธิตสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ปอเทืองออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งในช่วงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันดินโลก (World Soil Day)" และเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ได้รับการถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน