สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๓๐ น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ,นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ,นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ,นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกรทบจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มใบบริเวณ ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลก และตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาการแก้ไขปัญหาและการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานคร


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน