สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาววิลาวัลย์ เรียนเวช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน