สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ได้เข้าดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้ ๑.การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โดยใช้วัสดุปูนโดโลไมท์ พื้นที่ ๒๐๐ ไร่ เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช ๒.การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด โดยใช้ปอเทืองเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ ๓.ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.๒ เพื่อบำรุงการเจริญเติบโตของพืช พื้นที่ ๒๕๐ ไร่ ๔.การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน จำนวน ๗๐,๐๐๐ กล้า ๕.การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน พื้นที่ ๕๐ ไร่ ๖.การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่โครงการ โดยมี นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25610913_03

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน