สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงาน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุให้เป็นไปอย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามกระบวนการทำงาน โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๗๐ คน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๑ อาคาร ๘ ชั้น

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25610912_02

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน