สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกร่างแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานในการเปิดการประชุม และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดกรอบการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย จัดระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการโดย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ซึ่งมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสวนนพรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน