สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการให้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยฝายชะลอน้ำแห่งนี้อยู่ใน พิกัด x ๗๔๙๓๘๙ และ Y ๑๖๔๑๕๗๐ มีขนาด ๔ เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้เป็นปริมาตร ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยมี นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมดำเนินการ ณ บ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน