สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ทั้ง ๑๓ จังหวัด เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนพร้อมทั้งชี้เเจงการดำเนินงานในส่วนสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ผ่านระบบเทคโนโลยีการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาการรายงานผลดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ๓.๑ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๓.๒ กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม และ ๓.๓ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน