สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ณ อาคารฝึกอบรม สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายวันชัย วงษา กล่าวรายงานวัตถุของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐได้รับความรู้เเละทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น สามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเองเเละบรรเทาเเก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยมี นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ,นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ,นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี เเละเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น ๑๐๗ ราย จาก ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒๐ ราย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๘ ราย เเละจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕๙ ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน