สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายณัฐพร สำราญจิตต์ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ,น.ส.บุษณี วงศ์สมุทร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ,นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,นายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายธนัฐ ม่วงกล่ำนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ร่วมให้สัมภาษณ์ โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำ พื้นที่หมู่บ้านชอนกานเหว่า ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบเหลือจ่าย) เพื่อเก็บข้อมูลติดตามประเมินผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเเละบริษัทที่ปรึกษา (TRIS CORP) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ดำเนินการเเล้วเสร็จพร้อมทั้งตรวจสอบผลผลิตของโครงการตามประเด็นการตรวจสอบด้านเทคนิค/วิศวกรรมและลงพื้นที่สัมภาษณ์ เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ เเละผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ดังกล่าว


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน