สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การนำเสนอผลการฝึกงาน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน ของนิสิต ภาควิชาปฐพีวิทยา ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำเเพงเเสน จ.นครปฐม ช่วงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ คน
       วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ,น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกงานจากนิสิตฝึกงานในเรื่อง องค์ความรู้ที่ได้รับ - ปัญหาอุปสรรค หลังเข้ารับการฝึกงาน ทั้งนี้การฝึกงานได้ส่งตัวนักศึกษาฝึกงานไปยัง สถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัดของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ โดยการเเบ่ง เป็น ๕ สถานี เเละ ๑ กล่ม,ฝ่าย ได้เเก่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ,สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ,สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ,สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ,สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และกลุ่มวิเคราะห์ดิน โดยการบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จ.ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน